Specjalizacja

W obszarze bankowości

To najistotniejszy obszar działalności Kancelarii.

Wieloletnia praktyka w budowaniu i wdrażaniu strategii zarządzania obsługą prawną instytucji bankowych oraz w zarządzaniu zespołami doświadczonych prawników bankowych a także reorganizacji banków i oddziałów instytucji kredytowych jaką legitymuje się mecenas Sebastian Pająk pozwalają świadczyć Kancelarii – we współpracy z doświadczonymi radcami prawnymi i adwokatami bankowymi od lat związanymi z departamentami prawnymi największych polskich banków – fachową pomoc prawną na rzecz banków i innych przedsiębiorców, w tym funkcjonujących na rynku finansowym a także innych podmiotów, w tym konsumentów.

Prawnicy Kancelarii doradzają zarówno instytucjom finansowym, w tym bankom, firmom inwestycyjnym i ubezpieczycielom jak również ich klientom – nabywcom produktów i usług finansowych. W obszarze bankowości zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę przede wszystkim w zakresie:

  • produktów/usług/transakcji bankowych
  • obsługi kontaktów z regulatorami rynków finansowych
  • obsługi procesu tworzenia/przekształcania/likwidacji banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych i innych podmiotów nadzorowanych
  • usług płatniczych oraz consumer finance.
  • danych osobowych, tajemnicy bankowej i outsourcingu
  • szkoleń w zakresie prawa bankowego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego etc.
Produkty/usługi/transakcje bankowe

Oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno w zakresie standardowych produktów i usług bankowych (umowy rachunku bankowego, rachunki płatnicze, umowy kredytu, umowy faktoringu, gwarancje, akredytywy, płatności masowe, zabezpieczenia wierzytelności bankowych) jak również niestandardowych (rachunki bankowe typu escrow, rachunki powiernicze, umowy kredytu konsorcjalnego, instrumenty pochodne, emisja dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji i bankowych papierów wartościowych etc.). W obszarze transakcyjnym świadczymy usługi z zakresu doradztwa prawnego przy pozyskiwaniu środków i finansowaniu inwestycji, zarówno na etapie negocjacji, zawierania i wykonania umów, ale również w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz ewentualnych sporów. Zapewniamy obsługę wszystkich stron transakcji.

Obsługa kontaktów z regulatorami rynków finansowych

Oferujemy kompleksową obsługę prawną postępowań administracyjnych przed organami nadzoru w sprawach regulacyjnych, w tym przed KNF, UOKiK, GIODO a także doradztwo prawne dla instytucji nadzorowanych
Oferujemy profesjonalną obsługę regulacyjną podmiotów z rynku finansowego, w szczególności w sprawach z zakresu: tworzenia oraz przekształceń banków, instytucji płatniczych i innych podmiotów nadzorowanych oraz uzyskiwania zezwoleń KNF, podejmowania działalności transgranicznej, ładu korporacyjnego (corporate governance) w podmiotach nadzorowanych, wymogów kapitałowych i funduszy własnych instytucji finansowych, obowiązków informacyjnych wobec organów administracji

Obsługi procesu tworzenia/przekształcania/likwidacji banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych i innych podmiotów nadzorowanych

Oferujemy profesjonalną obsługę korporacyjną i regulacyjną podmiotów z rynku finansowego w szczególności w sprawach z zakresu: tworzenia/przekształceń/likwidacji banków i innych podmiotów nadzorowanych oraz uzyskiwania zezwoleń KNF, w tym na utworzenie banku krajowego, rozpoczęcie działalności przez bank krajowy, zbycie przedsiębiorstwa bankowego a także podejmowania działalności transgranicznej przez uprawnione podmioty – na i poza terytorium RP.

Obszar usług płatniczych oraz consumer finance

Oferujemy kompleksową obsługę prawną procesu świadczenia usług płatniczych, w tym z zakresu instrumentów płatniczych. Oferujemy profesjonalną obsługę regulacyjną podmiotów z rynku finansowego w szczególności w sprawach z zakresu opracowanie i przeglądu umów i regulaminów dla banków, instytucji płatniczych i innych podmiotów świadczących usługi płatności elektronicznych, obsługi postępowań o wydanie zezwolenia przez organy regulacyjne w Polsce i zagranicą, a także wsparcie prawne w relacjach z organami administracyjnymi ( KNF, UOKIK etc.), całościową obsługę prawną wydawców, agentów rozliczeniowych oraz procesorów transakcji w zakresie usług i instrumentów płatniczych, w tym: kart płatniczych, płatności internetowych, płatności mobilnych etc.

W zakresie consumer finnace oferujemy wsparcie prawne między innymi w zakresie opracowywania dokumentacji (umowy regulaminy) związanej z udzielaniem pożyczek i kredytów konsumenckich przez banki jak i inne podmioty, w tym instytucje pożyczkowe a także negocjacji umów pomiędzy dostawcami produktów kredytowych a pośrednikami finansowymi, podmiotami wspierającymi proces oceny klienta (biura informacji gospodarczej, BIK, dostawcy usługi dostępu do bankowości internetowej etc.).

Obszar danych osobowych tajemnicy bankowej i outsourcingu

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych, współpracy z GIODO a także wykorzystywania danych stanowiących tajemnicę bankową jak również kształtowania relacji prawnych z kontrahentami banków – stronami zawartych umów outsourcingowych oraz wykonywania obowiązków raportowych w stosunku do regulatora.

Szkolenia w zakresie prawa bankowego (i nie tylko)

Prowadzimy szkolenia w zakresie prawa bankowego, prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego adresowane zarówno do pracowników jak i kadry zarządzającej banków i innych instytucji finansowych.

Organizujemy szkolenia także dla klientów banków i instytucji finansowych oraz innych podmiotów, w tym organizacji pożytku publicznego.

W obszarze prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Kancelaria świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie nowego Prawa restrukturyzacyjnego. Swoją ofertę produktową adresujemy zarówno do przedsiębiorców zainteresowanych restrukturyzacją, jak również ich wierzycieli.

W zależności od sytuacji pomagamy wykorzystać – w sposób optymalny – rozwiązania przewidziane w nowym Prawie restrukturyzacyjnym.

Kancelaria świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie prawa upadłościowego. Reprezentujemy w postępowaniach upadłościowych syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców. Sporządzamy opinie prawne dotyczące poszczególnych rozwiązań oraz możliwości działania przez uczestników postępowań upadłościowych. Reprezentujemy wierzycieli i upadłych w sporach z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi, Reprezentujemy także przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie obsługi procesu upadłości konsumenckiej.

W obszarze obsługi korporacyjnej – prawo handlowe/prawo spółek

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa handlowego, w tym prawa spółek.

Obsługa prawna dotyczy w szczególności bieżącego funkcjonowania spółek. Oferujemy obsługę organów spółek handlowych, w tym zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy oraz posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. zakładania, likwidacji, przekształcania oraz fuzji i przejęć spółek.

Usługi Kancelarii obejmują ponadto doradztwo w postępowaniu likwidacyjnym oraz pełnienie funkcji likwidatorów w spółkach prawa handlowego.

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie kompleksowej obsługi korporacyjnej także przedsiębiorców innych niż spółki prawa handlowego. Zapewniamy pełną obsługę bieżącej działalności oraz podejmowanych projektów. Pomagamy w opracowaniu, opiniowaniu, dostosowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Do naszych klientów należą zarówno podmioty z siedzibą na terytorium RP jak i ich inwestorzy – podmioty z siedzibą zagranicą.

Kancelaria zapewnia ponadto usługi compliance, m.in. w zakresie zasad ładu korporacyjnego, regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw czy ogólnego prawa handlowego. Zapewniamy obsługę na każdym etapie funkcjonowania spółek i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

W obszarze zatrudnienia i prawa pracy

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy oraz optymalizacji przewidzianych prawem form zatrudnienia, w tym zatrudnienia o charakterze pracowniczym jak również cywilnym. Doradzamy miedzy innymi w zakresie zawierania/wykonywania/wypowiadania umów o pracę, kontraktów menadżerskich, problematyki związanej z mobbingiem, nierównym traktowaniem, dyskryminacją, pozwoleniami na pobyt i na pracę dla cudzoziemców, procesem przetwarzania danych pracowniczych, roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy, opracowywaniem regulaminów pracy/wynagrodzeń/premiowania, zwolnieniami grupowymi, przejęciami zakładu pracy, reprezentowaniem pracowników oraz pracodawców w postępowaniach sądowych. Kancelaria prowadzi także szkolenia w zakresie przepisów prawa pracy.

W obszarze ochrony praw konsumenta

Kancelaria świadczy usługi kompleksowego wsparcia prawnego dla konsumentów w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia, ochrony oraz egzekucji roszczeń wynikających z naruszenia praw konsumenckich.

Reprezentujemy klientów indywidualnych, w tym konsumentów w postępowaniach mających za przedmiot dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, wypadków, w tym wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń losowych – błędy lekarskie.